NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Nejlepši z webu

www.mrk.cz

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Od 1.1.2014 právní vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě smluv uzavíraných se spotřebitelem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
 
Provozovatel internetového obchodu www.tomas-carpio.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujucím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.
 
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.
Za závazné se považuje potvrzení telefonické, nebo emailem, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky).
Kontakt nutný k potvrzené objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzení objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží.
Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako list dodací a záruční. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami jakož i tímto reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzeným. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky.
POZOR – řada komodit v našem sortimentu nespadá do kategorie spotřebního zboží.
Vztahy s podnikatelskými subjekty (živnostníci, fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace) se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje konkrétní dovozce či výrobce a je stanovena v délce 6 měsíců.
Vyjímka - některé anglické firmy poskytují záruční dobu a servis pouze 12 měsíců
POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití.
Převzetí zboží a souhlas se záručními a Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu / převzetím zásilky od dopravce. Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je zboží kompletní,nepoškozené a v neporušeném obalu. Pokud je zboží poškozeno, je třeba ihned na to upozornit, nebo kontaktovat dopravce i prodávajícího. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
Rozpor s kupní smlouvou (dle občanského zákoníku)
stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupujcí před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Odstoupení od kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem
 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je spotřebitel povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy.
Kontaktujte nás pokud je to možné písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, číslo faktury.
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v rubrice kontakt a to za následujících podmínek:
 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletně (včetně příslušenství, originál dokladu o koupi, záručního listu, návodu atd.)
Zboží a vystavenou fakturu, prosíme, zasílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Pozorně si přečtěte, na jakou adresu zboží poslat, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě, že zboží bude vráceno v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů proběhne tak, že kupní cena, která je v případě odstoupení od smlouvy vrácena, bude o tyto náklady ponížena.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět, nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý jeden den úschovy.
Práva a povinnosti z vadného plnění
Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc nemá při převzetí vady. Vadou se  rozumí
 • věc nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 • věc neodpovídá jakostí, kterou by za normálních okolností měla mít,
 • věc neodpovídá účelu, pro který se obvykle používá,
 • není věc dodána v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, poté co mohl při včasné prohlídce a péči zjistit, že věc má vady. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž s tím, že nejpozději tak může kupující učinit do dvou let po odevzdání věci. Projeví-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu TOMAS-CARPIO.CZ po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši 500,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku minimálně140,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.
V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Práva z vad nelze uplatnit v následujících případech:

 • Uplynula-li zákonná lhůta pro uplatnění práv z vad.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží a nebo běžným opotřebením
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, nebo prodejcem
 • Vada vznikla neodbornou instalací, nevhodným zacházením, obsluhou, násilnou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
Toto ustanovení o zásahu do přístrojů se týká hlavně elektronických hlásičů, signalizátorů a jejich součástí, zavážecích člunů, echolotů. Rovněž u bivaků, přístřešků a jejich součástí. Tyto výrobky nejsou určeny k používání při extrémních podmínkách, jako přívalové deště, bouřky a dlouhodobé lijáky. U sedaček a lehátek je nutno dodržovat maximální možné zatížení a nezatěžovat je na nevhodných místech jako okraje a místa, kde nejsou podpěry, nohy nevysouvat při zátěži na doraz, apod.
U prutů tak nelze uplatnit záruku při nedodržení doporučené gramáže, přetížení a přetěžování prutu, špatném sesazení jednotlivých dílů, a rovněž poškození při švihání prutem naprázdno, bez vlasce a zátěže.
Na baterie a nabíječky, které jsou součástí produktu je záruka kratší než na produkty, které je obsahují a trvá zpravidla 6 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak. Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností, není proto možné reklamovat baterii po několikaměsíčním užívání proto, že má nižší, než původní kapacitu
Jakékoliv mechanické poškození v důsledku nevhodného zacházení nemůže být důvodem k reklamaci

Vyřízení reklamace a vrácení zboží
Místem uplatnění reklamace je servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího, zboží lze poslat i kurýrem, PPL,DHL,DPD apod.
Při zasílání výrobku k opravě přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady a kopii faktury. Výrobek musí být zaslán k reklamaci kompletní, včetně součástí a dílů, tak jak ho zákazník obdržel při koupi.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Pro případ zamítnutí nebo neoprávněné reklamace platí, že jsou nezbytné náklady účtovány kupujícímu, stejně jako když zákazník bezdůvodně odmítne převzít zásilku objednaného zboží, doručenou řádně kurýrní službou
Pokud vrací spotřebitel zboží v zákonné lhůtě do 14ti dnů, je srozuměn s tím, že své vynaložené náklady na dopravu hradí sám.

Adresa pro zasílání reklamací
Drahorádovi
Čimická 780/61
181 00 Praha 8
Prosíme o kontaktování, nejlépe telefonicky před zasláním reklamovaného zboží na číslo 723 00 11 22

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ : 

PŘI ODBĚRU NA IČ (na firmu) se záruční doba zkracuje na 12 měsíců

PŘI PLATBĚ SODEXO FLEXI PASS NELZE VYUŽÍT ŽÁDNÉ SLEVY
 
POZOR - AKČNÍ SLEVY BUDOU ODEČTENY AŽ NA VAŠÍ FAKTUŘE A NELZE JE SLUČOVAT - POKUD JE NABÍZENÉ ZBOŽÍ JIŽ ZAŘAZENO V NĚJAKÉ AKCI, NELZE UPLATŇOVAT SLEVY Z DALŠÍCH, NEBO POZDĚJI VYHLÁŠENÝCH AKCÍ - AKCE JSOU VŽDY POUZE NA SKLADOVÉ ZÁSOBY A NEPLATÍ NA PRODUKTY KTERÉ JE TŘEBA OBJEDNÁVAT.

Pokud je u produktu uvedeno Dodáme do 30, 60min. 24, 48 hodin apod. platí dodací doba a uvedená cena pouze pokud je produkt u dodavatele na skladě za stejných podmínek.

U produktů, které objednáváme individuálně na základě přání zákazníka je nutno složit předem malou zálohu ve výši cca 15-20% konečné ceny., stejně tak pokud chce zákazník zboží rezervovat na delší do než 5dní. Pokud tak neučiní, objednávka je stornována a zboží nabídnuto dalším zájemcům

POZOR : Objednávky do hodnoty 500Kč odesíláme z důvodu častého neodebírání zásilky pouze po platbě předem na účet s levnější dopravou, nebo až po osobní domluvě se zákazníkem ( neplatí pro naše stálé zákazníky) Pokud jste u nás poprvé zavolejte si na 723001122

Pozor : slevu z cen pro naše a naše zaregistrované zákazníky lze na prodejně poskytnout pouze při platbě v hotovosti, jinak platí původní, doporučené ceny od dodavatelů

Případné spory mezi společností TOMAS CARPIO s.r.o. a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. Kupující – spotřebitel může kontaktovat obecný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o možné řešení sporů mimosoudní cestou naleznete na adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Návrh na řešení sporu lze podat až po neúspěšném řešením s prodávajícím, proto nejprve kontaktuje naši společnost.

 

 

VÝROBCI

KATEGORIE

Jsme na Facebooku:
Facebook

ZAVOLEJTE NÁM Telefonické objednávky
Již třetí desetiletí,
Vám dáváme radost
a děláme to rádi ..
Všude najdete něco, u nás všechno